Legal

Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke kennisgeving & gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van InnoGenerics. Op deze pagina vindt u de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website ("Gebruiksvoorwaarden"). Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Gebruiksvoorwaarden. Wij merken op dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf de eerstvolgende keer dat u deze website bezoekt. Gebruikers van de site wordt aangeraden de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen.

Informatie over ons

InnoGenerics B.V., een besloten vennootschap gevestigd te Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nederland, info@innogenerics.com, Telefoon: +31(0)71 524 31 00, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 77832523, BTW-nummer NL861162778B01, komt alle rechten op deze website toe.

The website is operated by InnoGenerics B.V. In these Terms of Use ‘InnoGenerics’ refers to InnoGenerics B.V., a company established in The Netherlands, and all its affiliates which may vary from time to time. In this website we may at times use “company”, “we”, or “us” in referring to InnoGenerics.

Geen garanties en disclaimer

Hoewel InnoGenerics redelijke zorg besteedt aan het verschaffen van up-to-date en accurate informatie op en via deze website, hetzij in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of anderszins ("Informatie"), zijn wij niet verantwoordelijk voor enige actie die wordt ondernomen door een persoon of organisatie, waar deze ook gevestigd is, als direct of indirect gevolg van informatie op of via deze website, ongeacht of deze informatie door ons of door een derde partij is verschaft. Niets op deze website mag worden opgevat als het geven van advies of het doen van een aanbeveling en deze website mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of actie. InnoGenerics ONTKENT UITDRUKKELIJK ENIGE VOORSPRAAK OF GARRANTIES VAN ANDERE KANT, OF HET nu EXPLICIET OF IMPLICIET IS, MET BETREKKING TOT DE ACCURATIECY, CURRENCY, VOLLEDIGHEID EN/OF DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT) ENIGE INFORMATIE VERVAT OP OF VERSTREKT VIA DEZE WEBSITE EN/OF ENIG PRODUCT BESCHREVEN OF GEPROMOOT OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP ENIG OCTROOI, AUTEURSRECHT OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Financiële informatie

Deze website kan financiële Informatie bevatten. Deze financiële informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. InnoGenerics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan voortdurende nauwkeurigheid of juistheid van dergelijke financiële Informatie. De publicatie van financiële Informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot jaarverslagen of jaarrekeningen, op deze website vormt geen officiële publicatie en is niet bindend.

Forward-looking statements

Deze website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot onze toekomstige (financiële) prestaties en positie. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, ramingen en projecties van InnoGenerics en informatie die momenteel beschikbaar is voor het bedrijf. InnoGenerics waarschuwt dat dergelijke verklaringen bepaalde risico's en onzekerheden inhouden die moeilijk te voorspellen zijn, en daarom moet worden begrepen dat vele factoren ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties en positie van het bedrijf wezenlijk verschillen van deze verklaringen. InnoGenerics is niet verplicht om de verklaringen in dit document bij te werken, tenzij vereist door de wet.

Aansprakelijkheid

InnoGenerics is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook die het gevolg is van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website, noch van uw vertrouwen op Informatie die op of via deze website wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of van nalatigheid van onze kant. InnoGenerics is verder niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief - maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van falen of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die gebruikt worden voor elektronische communicatie en de overdracht van virussen.

Producten en diensten

Alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt door of namens InnoGenerics met betrekking tot zijn producten en diensten, hetzij in de aard van gegevens, aanbevelingen of anderszins, wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar InnoGenerics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van dergelijke informatie, producten of diensten, of enig gevolg daarvan. Alle producten en diensten die door InnoGenerics-entiteiten worden verkocht, worden uitsluitend business-to-business verkocht en zijn onderworpen aan de relevante Algemene Verkoopvoorwaarden van InnoGenerics. Niets op deze website mag worden opgevat als medisch advies of aanbeveling, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt (zowel in tekst, afbeeldingen als andere materialen, met inbegrip van handelsmerken) eigendom van of in licentie gegeven aan InnoGenerics. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht in of op enig handelsmerk, octrooi of enig ander intellectueel eigendomsrecht van InnoGenerics.

InnoGenerics staat u toe materiaal van deze website alleen voor persoonlijk gebruik of niet-commerciële en informatieve doeleinden weer te geven, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden: geen enkel deel van deze website mag worden weergegeven, gedistribueerd of verkocht voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden; geen enkel deel van deze website mag op enigerlei wijze worden gewijzigd en een dergelijke kopie of afdruk behoudt alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen en alle vrijwaringsclausules die daarin zijn opgenomen. Schriftelijke toestemming van InnoGenerics is vereist voor elk ander gebruik van het intellectuele eigendom dat in deze website is vervat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de namen, logo's en handelsmerken van InnoGenerics) en alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt en elk misbruik van de inhoud ervan is strikt verboden.

Informatie en/of materiaal verstrekt door gebruiker

InnoGenerics is vrij om alle informatie en/of materialen ("Materialen") die door u in dergelijke communicaties worden verstrekt, te gebruiken of te kopiëren, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of knowhow die daarin openbaar worden gemaakt, voor alle mogelijke doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen de bekendmaking aan derden en/of de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten omvatten. InnoGenerics zal niet gebonden zijn door enige vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot dergelijke materialen. Hierbij vrijwaart u InnoGenerics van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden, geleden, opgelopen of geleden door InnoGenerics als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van een derde partij of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde partij.

Linked Sites

Deze website kan hyperlinks of verwijzingen van of naar andere externe websites bevatten. Wij bieden dergelijke inhoud van derden en hyperlinks aan als een hoffelijkheid jegens onze gebruikers. Links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites af. Wees u ervan bewust dat onze Privacyverklaring niet van toepassing is op de verzameling en verwerking van uw gegevens op dergelijke andere sites. InnoGenerics is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw toegang tot, of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van dergelijke andere sites en de informatie die daarop wordt verstrekt, noch uit uw gebruik van of vertrouwen op informatie die op dergelijke andere sites wordt verstrekt. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit de bewering dat inhoud die eigendom is van derden inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit informatie of meningen die op dergelijke websites of inhoud van derden staan.

Applicable Law, Jurisdiction

Deze website kan vanuit verschillende landen over de hele wereld worden bezocht. Aangezien elk van deze landen een andere wetgeving heeft dan Nederland, stemt u er door het bezoeken van deze website mee in dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website of informatie die via deze website aan u wordt verstrekt. U stemt er ook mee in dat u zich zult onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Nederland met betrekking tot dergelijke zaken, hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze Voorwaarden in het land waar u woont of enig ander relevant land.

Severability

Indien deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het nietige gedeelte vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en rechtskracht hebben en die zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden.

Hoe kunt u ons bereiken

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@innogenerics.com of door te bellen naar +31(0)71 524 31 00.

Versie augustus 2021